top of page
  • nurit david

השמרנית

Updated: Jun 7, 2020

בשבילי להגיח מבטן אמא היה רדיקלי מדי

לי טוב היה יותר להיות מגולפת בידי נגר

בשבילי לגור בבית אחד עם אבא היה רדיקלי מדי

לי טוב היה יותר לו אבא היה מגולף בידי נגר

בשבילי שני הורי היו רדיקלים מדי

צעקות רדיקליות מול שוויון נפש רדיקלי

ריקנות ופחזות רדיקליות מול הזנחה רדיקלית

העלבה רדיקלית מול העלבות רדיקלית

שנאת אלהים רדיקלית מול שואה רדיקלית

לי טוב היה יותר לעמוד תחת שמשיית נייר במזג אויר משווני

לי טוב היה יותר לו שני הורי גולפו בידי נגר

לי טוב היה יותר לו שני הורי גולפו שווים וחלקים

לי טוב היה יותר בלבוש משווני, נתונה בין רהיטים משווניים

לי טוב היה יותר לו שני הורי היו חמודים

לי טוב היה יותר לו שני הורי היו משולבים (כשתי זרועותי בכתה א')

בשבילי התעמלות היתה רדיקלית מדי

בשבילי הטנופת היתה רדיקלית מדי

לי טוב היה יותר בבגדים לבנים וחלקים

בשבילי הגוף היה רדיקלי מדי

לי טוב היה יותר

בשבילי בנים היו רדיקליים מדי

לי טוב היה יותר לו הציתו הבנות חזיז-שכל של אור לרצד בינינו, תיל לוהט

של הבנה, תיל מואר בין מצח למצח

נפשי שקטה רק כשראשי עולה באש

Comments


nurit david​

  
bottom of page