• nurit david

השמרנית

Updated: Jun 7

בשבילי להגיח מבטן אמא היה רדיקלי מדי

לי טוב היה יותר להיות מגולפת בידי נגר

בשבילי לגור בבית אחד עם אבא היה רדיקלי מדי

לי טוב היה יותר לו אבא היה מגולף בידי נגר

בשבילי שני הורי היו רדיקלים מדי

צעקות רדיקליות מול שוויון נפש רדיקלי

ריקנות ופחזות רדיקליות מול הזנחה רדיקלית

העלבה רדיקלית מול העלבות רדיקלית

שנאת אלהים רדיקלית מול שואה רדיקלית

לי טוב היה יותר לעמוד תחת שמשיית נייר במזג אויר משווני

לי טוב היה יותר לו שני הורי גולפו בידי נגר

לי טוב היה יותר לו שני הורי גולפו שווים וחלקים

לי טוב היה יותר בלבוש משווני, נתונה בין רהיטים משווניים

לי טוב היה יותר לו שני הורי היו חמודים

לי טוב היה יותר לו שני הורי היו משולבים (כשתי זרועותי בכתה א')

בשבילי התעמלות היתה רדיקלית מדי

בשבילי הטנופת היתה רדיקלית מדי

לי טוב היה יותר בבגדים לבנים וחלקים

בשבילי הגוף היה רדיקלי מדי

לי טוב היה יותר

בשבילי בנים היו רדיקליים מדי

לי טוב היה יותר לו הציתו הבנות חזיז-שכל של אור לרצד בינינו, תיל לוהט

של הבנה, תיל מואר בין מצח למצח

נפשי שקטה רק כשראשי עולה באש

nurit david​